Fangel Vandværk

Termografirapport

Certificeret inspektion i h.t DBI ́s retningslinje 010-1 " Vejledning i udførelse".

Certifikat nr.: CKC20000

Fangel Vandværk

4. februar 2019 9593-2019

 

TA-Inspektion Gl. Glentevej 10 DK-5000 Odense C. www.ta-inspektion.dk Phone +45 70258825

T ermografirapport

1. Indholdsfortegnelse

Side nummer

 1. Indholdsfortegnelse 2

 2. Kunde information 3

 3. Formål 4

 4. Inspektionsfirma 4

 5. Anvendt udstyr 4

 6. Resumé af inspektionen 4

 7. Inspektionsomfang 5

 8. Fejlklassebeskrivelse 6

 9. Fejloversigt 7

Side nr.: 2

T ermografirapport

2. Kunde information

Kunde :
Adresse :
Post nr./by : Kontaktperson :
Telefon nr.:
Mobiltelefon :
Installations firma : Kontaktperson Inst. firma : Montør/medhjælper : Inspektør : Inspektionsdato :

Forrige inspektionsdato : Næste inspektion : TA-Insp. sagsnr.:

Fangel Vandværk Stensgårdsvej 4
5260 Odense S.
Michael Lyholm - EL FYN A/S 66 16 91 21

26 19 21 21
EL FYN A/S Michael Lyholm Michael Lyholm Rasmus Jansson 4. februar 2019
12. december 2016 Februar 2021 9593-2019

Side nr.: 3

20. februar 2019

T ermografirapport

3. Formål

Formålet med den termografiske inspektion er at minimere risiko for produktionsstop etc. ved at identificere : - dårlige/løse forbindelser

- defekte kontaktpunkter
- ukorrekt belastningsfordeling
- utilstrækkelige ventilations - og afkølingsforhold

Inspektionen blev gennemført med sædvanlig installationsbelastning, og under normale driftsbetingelser.

4. Inspektionsfirma

Den termografiske inspektionen er udført af TA-Inspektion, der er en uvildig inspektionsvirksomhed, som har specialiseret sig i forebyggende vedligeholdelse og dokumentation af elektriske anlæg.

TA-Inspektions personale har en elektroteknisk uddannelse, er ASNT og DBI certificeret med en løbende opdatering af uddannelsen.

De termografiske inspektioner udføres altid i overensstemmelse med DBI retningslinje 010-1" Vejledning i udførelse".

5. Anvendt udstyr

Ved inspektionen blev der anvendt følgende udstyr:
- Flir ThermaCam P640 Serie nr. 309001086 (Kalibreringscertifikat kan fremsendes ved ønske herom)

- AC/DC Clamp Meter Model CM-07
- AC/DC Fork current tester KEW 2300R

6. Resumé

I forbindelse med den termografiske inspektion blev der ikke konstateret nogen termiske forhold, der indikerer fejltilstand som f.eks.:

- "Dårlige/løse" forbindelser
- Defekte kontaktpunkter
- Defekte komponenter
- Ukorrekt belastningsfordeling
- Utilstrækkelige ventilations - og/eller afkølingsforhold

Dato Inspektør underskrift

Side nr.: 4

T ermografirapport

7. Inspektionsomfang

 

1. Hovedtavle

 

Side nr.: 5

T ermografirapport

8. Fejlklassebeskrivelse

Metode 1

(Sammenlignings metoden)

El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning.

Fejl- Temperatur difference (aktuel eller teoretisk) klasse

∆T: > 30K og temperaturen overstiger producentens

 1. 1  anvisninger, given standard eller den maximalle temperatur

  ifølge beregning, dimensionering eller faktiske nominelle belastning.

  ∆T: > 30K, men hvor temperaturen ikke overstiges

 2. 2  iht. producentens forskrifter, given standard, anvisninger ifølge

  beregning, dimensionering eller faktiske nominelle belastning.

 3. 3  ∆T:5K-30K

 4. 4  ∆T:<5K

T Tilstandsbillede

Krav til udbedring

Reparation påbegyndes indenfor 24 timer. Afbrydes eller på anden måde sikres det at en forværring ikke vil finde sted. Kunden kvitterer for at have modtaget information om denne type fejl og pågældende krav.

Reparation påbegyndes snarest (indenfor 30 dage). Reparation anbefales straks, eller så hurtigt som muligt, således at en forværring ikke vil finde sted.

Repareres snarest, således at eventuel ukontrolleret eskalering af forholdet ikke vil finde sted (indenfor 90 dage)

Undersøges nærmere eller holdes under opsyn således at eventuel ukontrolleret eskalering af forholdet ikke vil finde sted.

Ingen termiske afvigelser fundet. Denne fejlklasse bruges ved forhold, som ikke kræver nogen videre handlinger, men som ønskes dokumenteret.

Metode 2

Bygger alene på fejlstedets aktuelle eller estimeret temperatur i forhold til producentens anvisninger. Ved denne metode evalueres der udelukkende i forhold til producentens krav.

Fejl- klasse

1

2 3 4

T

Temperatur difference (aktuel eller teoretisk)

Temperaturen overstiger producentens anvisninger, given standard, eller den maksimale temperarur ifølge beregning, dimensionering eller faktiske nominelle belastning.

Krav til udbedring

Reparation påbegyndes indenfor 24 timer. Afbrydes eller på anden måde sikres det at en forværring ikke vil finde sted. Kunden kvitterer for at have modtaget information om denne type fejl og pågældende krav.

Undersøges nærmere eller holdes under opsyn således at eventuel ukontrolleret eskalering af forholdet ikke vil finde sted.

Ingen termiske afvigelser fundet. Denne fejlklasse bruges ved forhold, som ikke kræver nogen videre handlinger, men som ønskes dokumenteret.

∆T:<5K Tilstandsbillede

Ikke relevant for metode 2 Ikke relevant for metode 2

Metode 3

Forhold som ved el-termograferingens udførelse ikke har en afvigende termisk udstråling, men som visuelt bærer præg af tidligere overophedning eller andet forhold, som kan have indflydelse på produktets funktionsevne. ( Kan også indeholde andre forhold, som afviger fra gældende regler og love.

Fejl- klasse

1

2 3

4 T

Klassifikationskrav

Forhold som indebærer risiko for skade på personer, dyr eller ejendom.

Ikke relevant for metode 3

Forhold som ikke indebærer risiko for skade på personer, dyr eller ejendom

Krav til udbedring

Reparation påbegyndes indenfor 24 timer. Afbrydes eller på anden måde sikres det at en forværring ikke vil finde sted. Kunden kvitterer for at have modtaget information om denne type fejl og pågældende krav.

Repareres snarest, således at eventuel ukontrolleret eskalering af forholdet ikke vil finde sted. (indebfor 90 dage)

Ingen termiske afvigelser fundet. Denne fejlklasse bruges ved forhold, som ikke kræver nogen videre handlinger, men som ønskes dokumenteret.

Tilstandsbillede

Ikke relevant for metode 3

Side nr.: 6

T ermografirapport

9. Fejloversigt

Ingen termografiske fejl blev konstateret.

Termografiske fejl

Ved den termografiske inspektion blev der ikke konstateret nogen termiske forhold, der indikerer fejltilstand som f.eks.:

- "Dårlige/løse" forbindelser - Defekte kontaktpunkter - Defekte komponenter
- Ukorrekt belastningsfordeling - Utilstrækkelige ventilations- og/eller afkølingsforhold

Samtidig med termograferingen af el-tavlerne er tavlerne gennemgået med henblik på "afsløring" af mulige fejl og mangler, som er umiddelbart synlige.

Inspektions omfang

Inspektionskunden og TA-Inspektion har i samarbejde vurderet, hvilke el-anlæg/el-tavler det er relevant at termografere.

Det aftalte inspektionsomfang fremgår af rapportens første side(r).

Forbehold

Inspektionen er gennemført under normale driftsforhold, men det kan i et vist omfang være forsøgt at "hæve" forbruget på de inspicerede installationer (tænding af så meget lys og så mange forbrugsting samt eventuelle el-motorer og produktionsudstyr som muligt).
Alligevel er en termografisk inspektion et "øjebliksbillede", hvilket betyder, at kort tid efter inspektionen kan belastningen være ændret, med en vis risiko for, at der - trods den termografiske inspektion - kan optræde fejl, det ikke var mulige at konstatere på termograferingstidspunktet.

Regelmæssigt inspektion

Som regel kan det anbefales, at der fortages termografisk inspektion med faste intervaller på 12 måneder mellemrum; også selvom der ingen termografiske fejl blev påvist; jf. ovenstående forbehold.
Baggrunden herfor er at produktion og belastningsforhold oftest ændres, hvilket betyder, at belastningsforholdene - og dermed risikoen for fejl; men til gengæld også mulighederne for at konstatere begyndende fejltilstande vil være forskellig fra inspektion til inspektion.

Kvalitet og gennemførsel af inspektionen.

Inspektionen blev foretaget i overensstemmelse med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut retningslinje 010-1 El-termografi "Vejledning i udførelse."

Til eventuel information til Deres forsikringsselskab, kan vi oplyse, at den termografiske inspektion foretages af en inspektør, der er certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut til udførelse af termografisk inspektion på el-anlæg.

Side nr.: 7


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.9º dH


Senest målt den: 12-06-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies